Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De BV Strijbosch Personeelsadvies, gevestigd te (5401 EE) UDEN aan de Burg. Buskensstraat 66, vertegenwoordigd door Betsie Strijbosch.

Artikel 2. Persoonsgegevens
Strijbosch Personeelsadvies verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer etc.

Samengevat kunnen wij hier de gegevens noemen die doorgaans op een CV worden vermeld.

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens
Strijbosch Personeelsadvies verwerkt geen bijzondere  persoonsgegevens.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Selectie of loopbaanvraagstukken
 • trainingen
 • coaching of begeleidingsdoeleinden

Maar ook voor

 • Het afhandelen van betalingen of salarissen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Strijbosch Personeelsadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, salarisverwerking etc .

Artikel 5. Bewaartermijn
Strijbosch Personeelsadvies zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar voor naw gegevens
 • Belastingdienst: 7 jaar

 

Voorde persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Strijbosch Personeelsadvies zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 Artikel 6. Delen met derden
Strijbosch Personeelsadvies verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend na toestemming.  Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Strijbosch Personeelsadvies  blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Wij delen gegevens met de volgende partijen:

 • Partijen waarvan wij systemen inkopen voor de uitvoering van onze diensten
 • De partij die voor ons de salarisadministratie uitvoert
 • De partij die voor ons de boekhouding uitvoert
 • Partijen waarbij wij wettelijk verplicht zijn medewerking te verlenen zoals bijvoorbeeld politie
 • De Belastingdienst

De volgende persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer etc.
 • IBAN nummer

Artikel 7. Beveiliging
Strijbosch Personeelsadvies neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Strijbosch Personeelsadvies, tav mevrouw H.A.H.E. Strijbosch. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook  een afspraak bij Strijbosch Personeelsadvies, tav mevrouw H.A.H.E. Strijbosch te maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Cookies.
Strijbosch Personeelsadvies maakt gebruik van functionele en/of technische cookies, echter deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van hetgebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden.

Artikel 10. Wijzigingen
Strijbosch Personeelsadvies kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd of schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt en getekend te

Uden op 10-05-2018

________________________
H.A.H.E Strijbosch,  Strijbosch Personeelsadvies

Contact

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies is de naam van onze organisatie die fier staat voor bevlogen en gedreven psychologen, adviseurs en medewerkers. Wij kunnen u hier natuurlijk slechts een sfeerbeleving geven van wie wij zijn en ons werkterrein en onze dienstverlening onder de aandacht brengen.

Lees verder

Contact

Burgemeester Buskensstraat 66
5401 EE, Uden

info@strijboschpa.nl
0413 700 974

© 2024 - Strijbosch Personeelsadvies - Website door: Triple.nl