Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever; uzelf respectievelijk de onderneming namens welke u handelt;

 1.2 Opdrachtnemer; Strijbosch Personeelsadvies B.V. ;

 1.3 Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/ of offerte. Concreet te benoemen zijn de diensten psychologisch onderzoek, coaching, begeleiding, training, teambuilding, competentiemanagement, adviestrajecten en interim werkzaamheden.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 

 1. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

 3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst/ offerte genoemde periode.

 

 1. Geheimhouding en exclusiviteit

4.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld alsmede de in individuele contacten met medewerk(st)ers van opdrachtgever verkregen informatie en indrukken.

 4.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 4.3 Opdrachtnemer werkt met inachtneming van de wettelijke- en beroepsregels en volgens een zorgvuldig opgesteld privacybeleid.

 4.4 Opdrachtnemer conformeert zich aan de gedragscode van Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 

 1. Intellectuele eigendom

5.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten van opdrachtnemer als werkwijzen, adviezen, methodieken en andere geestesproducten al dan niet met

 inschakeling van derden zonder toestemming van opdrachtnemer te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 5.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

 1. Overmacht

6.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 6.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen indien dit langer duurt dan 2 weken.

 

 1. Honorarium

7.1 Opdrachtnemer geeft voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijke opgave van de te hanteren tarieven per uur/dagdeel danwel per opdracht aan opdrachtgever. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich met dit honorarium akkoord.

 7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Voor reeds gestarte trajecten, anders dan op urenbasis overeengekomen, die door opdrachtgever of cliënt voortijdig worden stopgezet, wordt geen restitutie verleend.

 7.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties voor kosten voor zover in de opdrachtbevestiging overeengekomen, wordt per maand, bij getekende offerte danwel na volbrenging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 1. Betaling

8.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van storting op de bankrekening van opdrachtnemer.

 8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten als doorbelasting van eventuele incassokosten, welke opdrachtnemer heeft. Opdrachtnemer heeft in dergelijke situatie het recht om de (lopende) opdracht op te schorten tot de opdrachtgever tot betaling is overgegaan.

 8.3 Kosten voor opdrachten/onderzoeken die binnen 48 uur voordat de opdracht plaatsvindt worden afgezegd worden doorberekend aan de opdrachtgever tot een maximum van 50% van het afgesproken totaaltarief. Opdrachten/onderzoeken die

 binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden volledig doorgerekend aan de opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer verplicht zich om naar eer en geweten, en met inachtneming van het in artikel 4 bepaalde, alle met de opdracht samenhangende en uit de opdracht voortkomende werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren en de verantwoordelijkheid te nemen die binnen de grenzen van de opdracht horen en die schriftelijk in de opdracht is overeengekomen.

9.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.

9.3 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

 

 1. Opzegging

10.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 7.2 van toepassing.

10.2 Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand aan de wederpartij te worden medegedeeld. Een uitzondering vormen situaties van overmacht zoals bepaald

onder 6.1 en 6.2.

10.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen

 1. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

 

Uden, 2018

Contact

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies is de naam van onze organisatie die fier staat voor bevlogen en gedreven psychologen, adviseurs en medewerkers. Wij kunnen u hier natuurlijk slechts een sfeerbeleving geven van wie wij zijn en ons werkterrein en onze dienstverlening onder de aandacht brengen.

Lees verder

Contact

Burgemeester Buskensstraat 66
5401 EE, Uden

info@strijboschpa.nl
0413 700 974

© 2024 - Strijbosch Personeelsadvies - Website door: Triple.nl